Tenisová škola

Tenisová škola probíhá formou minitenisu (7 let a mladší) a babytenisu (8-9 let)

Tato pravidla a soutěžní řád platí pro věkové kategorie do devíti let.

Platnost od 1.10.2006

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

1.1. Pravidla minitenisu

- Hraje se na dvorci pro minitenis (rozměry viz. obrázek).

Výška sítě cca 85 cm

- Hraje se na jeden nebo dva vítězné sety do deseti bodů (jednoduché počítání) – za stavu 9:9 rozhodující bod.
- Podání pouze jedno zespodu, jako forhend (v případě teče sítě se podání opakuje). Nadhozený míč pro podání je možno nechat dopadnout. Podává se do pole ohraničeného čarou pro podání.
- Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává vždy ten, kdo prohrál poslední bod.
- Je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem). Podání se musí nechat dopadnout.
- Při uvedení míče do hry musí stát podávající za zadní čárou a přijímající za čárou pro podání.
- Hraje se se speciálními míči pro minitenis (seznam povolených typů míčů vydává před každou sezónou ČTS).

1.2. Pravidla babytenisu

- Hraje se na tenisovém dvorci. (rozměry viz. pravidla tenisu).
- Utkání se hrají na jeden set (za stavu 6:6 tiebrak), pro který platí pravidla tenisu. Ve
výjimečných případech (např. při zápasech ve skupinách, na turnaji jednotlivců s velkým
počtem účastníků) je možno set zkrátit do čtyř gemů (za stavu 3 : 3 tiebreak).
- Hraje se se speciálními míči pro babytenis. (seznam povolených typů míčů vydává před každou sezónou ČTS).

2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

2.1. Společná ustanovení pro soutěže družstev a jednotlivců
v kategoriích minitenis a babytenis

Článek 1
Všechny soutěže řídí sportovní úsek ČTS, ve spolupráci se subkomisí pro minitenis a babytenis a ve spolupráci s oblastními tenisovými svazy.

Článek 2
Všechny soutěže jsou organizovány, v souladu s tímto předpisem, jako soutěže družstev a jednotlivců.

Článek 3
Věkové vymezení kategorií minitenis a babytenis
- minitenis – 7 let a mladší
- babytenis – 8 – 9 let

Článek 4
Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna.

Článek 5
Hráči kategorií minitenis a babytenis se mohou účastnit pouze soutěží ve své věkové kategorii.
Pro kontrolu dodržení tohoto ustanovení při soutěžích družstev, slouží soupiska družstva, kde jsou uvedena rodná čísla všech hráčů. Při soutěžích jednotlivců, může pořadatel požádat o prokazatelné potvrzení data narození hráče. (např. předložením průkazu zdravotního pojištění).

Článek 6
V kategoriích minitenis a babytenis se uskutečňuje příprava mládeže na budoucí závodní činnost. Soutěže pro tyto věkové kategorie jsou nemistrovské a pro tyto věkové kategorie se nesestavují žebříčky. A to ani žebříčky regionální nebo žebříčky z určitých skupin turnajů.
2.2. Soutěžní řád pro soutěže družstev minitenisu a babytenisu

Článek 7
Všeobecná ustanovení:

- Soutěž vypisují oblastní tenisové svazy, současně se soutěžemi ostatních věkových
kategorií a v souladu s tímto předpisem.

- Družstvo nebo družstva mohou do soutěže přihlásit pouze kluby registrované u ČTS.

- Formu soutěže určují oblastní tenisové svazy. Možná je dlouhodobá soutěž i turnaj nebo
turnaje družstev.

- Vítězná družstva jednotlivých oblastí si zajistí účast na celostátním finálovém turnaji.
Všechny oblastní soutěže musí být dohrány vždy nejpozději jeden týden před termínem
stanoveným pro tento turnaj.

- Celostátní finálový turnaj se uskuteční vždy v období od 20.9. do 20.10. daného roku.

Článek 8
Soupiska družstva:

- Soupiska družstva musí obsahovat jména, příjmení a rodná čísla všech hráčů.
- Pořadí hráčů na soupisce určí mateřský klub, podle subjektivního posouzení
výkonnosti a toto pořadí zůstane po celou dobu trvání oblastní soutěže neměnné.
Pro celostátní finálový turnaj je možno pořadí hráčů změnit.
- Na soupisku je možno během soutěže připisovat libovolné množství dalších hráčů.
Není však možno připsat hráče, který v dané sezóně již figuruje nebo figuroval na
soupisce jiného klubu. Toto platí i pro celostátní finálový turnaj.
- Soupiska musí být potvrzena oblastním svazem a dopsání každého hráče musí být
dáno oblastnímu svazu na vědomí.

Článek 9
Registrace hráčů

- Nejsou žádné registrace ani registrační průkazy.
- Všichni hráči, kteří figurují na soupiskách jednotlivých klubů, budou zaevidováni do
členské základny ČTS.

Článek 10
Kapitán družstva

Každé družstvo musí mít svého kapitána, který je při utkání družstev jediným partnerem pro kapitána družstva soupeře, případně vrchního nebo hlavního rozhodčího.

2.2.1. Specifická ustanovení pro soutěže družstev minitenisu

Článek 11
Systém utkání

- Čtyřčlenná družstva.
- Chlapci a dívky hrají společně (poměr počtu chlapců a dívek ve družstvu je zcela libovolný)
- Hrají se pouze dvouhry. Hráči se utkají celkem v 8 zápasech (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 1-2, 2-1,
3-4, 4-3 ). V případě remízy rozhoduje o vítězi utkání rozdíl setů (event.bodů).
- Hrají se dva zápasy paralelně na dvou minikurtech.

Článek 12
Řízení utkání

Utkání řídí společně oba kapitáni. Pokud pořádající klub nezajistí dva hlavní rozhodčí, rozhoduje na každém minikurtě jeden z kapitánů.

Článek 13
Míče

Speciální míče pro minitenis.

2.2.2. Specifická ustanovení pro soutěže družstev babytenisu

Článek 14
Systém utkání

- Čtyřčlenná družstva
- Chlapci a dívky hrají společně (poměr počtu chlapců a dívek ve družstvu je zcela libovolný)
- Hrají se čtyři dvouhry a dvě čtyřhry. V případě remízy rozhoduje o vítězi utkání rozdíl setů
(event.bodů).
- Hrají se dva zápasy paralelně na dvou kurtech.

Článek 15
Řízení utkání

Utkání řídí společně oba kapitáni. Jednotlivé zápasy se hrají podle pravidel hry bez hlavního rozhodčího. V případě, že hráči tato pravidla dokonale neznají, rozhoduje na každém kurtě jeden z kapitánů.

Článek 16
Míče

Speciální míče pro babytenis.

2.3. Soutěžní řád pro soutěže jednotlivců v minitenise a babytenise

Článek 17
Všechny soutěže jednotlivců se hrají podle pravidel minitenisu a babytenisu uvedených v tomto předpisu.

Článek 18
V soutěžích jednotlivců mohou být vypsány následující disciplíny:
- minitenis: pouze dvouhra
- babytenis: dvouhra i čtyřhra
Všechny tyto disciplíny hrají vždy hoši a dívky společně.

Článek 19
Systém soutěží
- nejprve zápasy ve skupinách, potom zápasy o umístění
- neexistuje žádný žebříček, proto se neprovádí žádné nasazování

Článek 20
Přihlášení turnajů jednotlivců v minitenise a babytenise do termínové listiny probíhá stejně, jako u turnajů nižších tříd ostatních věkových kategorií, podle článků 14 až 18 soutěžního řádu ČTS pro vyšší věkové kategorie (vyjma ustanovení článku 17 týkajícího se sestavování žebříčku).

Článek 21
Do termínové listiny ČTS budou zařazeny pouze turnaje, které jsou pořádány kluby, jejichž družstvo se v předešlé sezóně zúčastnilo oficiální soutěže družstev v příslušné kategorii. Tyto kluby mohou, při dodržení ustanovení článku 5, přihlásit do termínové listiny ČTS i více samostatných turnajů dané věkové kategorie.

Článek 22
Jednotliví hráči se na turnaje přihlašují přímo pořadateli, na kontaktní spojení uvedené v termínové listině, nikoli prostřednictvím IS. ČTS. Přihlášení je nutno provést minimálně osm dní před zahájením turnaje.

Článek 23
Pořadatel pošle na adresu koordinátora minitenisu a babytenisu, nejpozději do osmi dnů od skončení turnaje, seznam účastníků (nikoli jejich umístění), včetně jejich ročníků narození a místa bydliště (pouze město/obec, nikoli přesnou adresu ani klubovou příslušnost).
2.3.1. Specifická ustanovení pro soutěže jednotlivců v minitenise

Článek 24
Řízení turnaje

Turnaj řídí ředitel turnaje, který může současně zastávat funkci vrchního rozhodčího. Ředitel turnaje je povinen zajistit pro každý minikurt jednoho dostatečně proškoleného rozhodčího. Zasahování dalších osob do průběhu jednotlivých zápasů není povoleno.

Článek 25
Průběh turnaje

Ředitel turnaje před zahájením losování seznámí hráče se systémem turnaje (kolik hráčů v jednotlivých skupinách, kolik postupuje ze skupin atd.) a upřesní zda se hraje na dva vítězné sety nebo pouze na jeden.

Článek 26
Hraje se výhradně se speciálními míči pro minitenis.
2.3.2. Specifická ustanovení pro soutěže jednotlivců v babytenise

Článek 27
Řízení turnaje

Turnaj řídí ředitel turnaje a vrchní rozhodčí. Jednotlivé zápasy se hrají podle pravidel hry bez hlavního rozhodčího. V případě, že hráči tato pravidla dokonale neznají, pověří vrchní rozhodčí rozhodováním zápasu hlavního rozhodčího. Vedení turnaje musí mít k dispozici dostatečný počet hlavních rozhodčích. Zasahování dalších osob do průběhu jednotlivých zápasů není povoleno.

Článek 28
Průběh turnaje

Ředitel turnaje před zahájením losování seznámí hráče se systémem turnaje (kolik hráčů v jednotlivých skupinách, kolik postupuje ze skupin atd.) a upřesní zda se hraje na jeden standardní set (6:6 tiebreak) nebo na zkrácený set do čtyř gemů (3:3 tiebreak)

Článek 29
Hraje se výhradně se speciálními míči pro babytenis.